Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER

 

1- Âdem (a.s)

İnsanlığın babası, ilk insan, ilk peygamber. Lakabı Safiyullah’tır.

2- İdris (a.s)

İlk yazı yazan, elbise giyen, yüksek bir makama kaldırılan.

3- Nuh (a.s)

Büyük Peygamberlerden birincisi, 950 sene peygamberlik yaptığı Kur’an ile sabit olan tek peygamber. İnsanlığın ikinci babası gemicilerin piri. Kavmini tufan helak etti. Adına sure vardır.

4- Hud (a.s)

Nuh’un (a.s) Sam’ın neslindendir. Yemen’de Ahkaf bölgesinde yaşayan Ad kavminin peygamberi. Yedi gece sekiz gündüz devam eden rüzgâr kavmini helak etti. Adına sure vardır. Ahkaf adında da sure vardır.

5- Salih (a.s)

Nuh’un (a.s) oğlu Sam’ın neslindendir. Hıcr denilen yerde yaşayan Semud kavminin peygamberi. Mucizevî olarak taştan deve çıkardı. Hıcr Adında sure vardır.

6-İbrahim (a.s)

Nuh’un oğlu Sam‘ın neslindendir. Büyük peygamberlerden ikincisi. Peygamberimiz’in büyük dedesidir. Bütün milletler ona saygı gösterir. Halilullah’tır. Nemrut ile mücadele etti. Babil halkına peygamber gönderildi. Adına sure vardır.

7-Lut (a.s)

İbrahim’in (a.s) kurbanlık oğludur. Sodam’a peygamber gönderildi. Kavminin başına taş yağdı, alt-üst oldular.

8-İsmail (a.s)

İbrahim’in (a.s) kurbanlık oğludur. Yemen kabilelerinde ve Arabistan yarımadasında yaşayan Amalikalılar’a gönderildi. Annesi Hacer’di ki Muhammed (s.a.v) onun soyundandır. Babası ile Kabeyi yaptı.

9-İshak (a.s)

İbrahim’in (a.s) ikinci oğlu ve diğer peygamberlerin atasıdır. Annesi Sara’dır. Şam halkına peygamber gönderildi.

10- Yakub (a.s)

İshak’ın oğludur. Lakabı İsrail olduğundan oğullarına ve torunlarına İsrailoğulları denmiştir. Ken’an iline peygamber olmuştu. İsrailoğulları’nı Mısır’a yerleştirdi.

11-Yusuf (a.s)

Yakub’un (a.s) 12 oğullarından biridir. Mısır’da peygamberlik yaptı. Hikâyesi çok ibretlidir. Adına sure vardır.

12-Eyyüb (a.s)

İshak’ın (a.s) oğlu İlyas’ın (a.s)evlatlarından dır. Yusuf (a.s) ile aynı asırda yaşamıştır. Allah kendisini ağır bir hastalık ile imtihan etmiş, o da sabır timsali olmuştur.

13- Şuayb (a.s)

Meyden ve Eyke halkının peygamberi idi. Büyük annesi Lut’un (a.s) kızıdır. Eyke halkı ateş yağmuru ile, Meyden halkı da bir gürültü ve yer sarsıntısı ile helak oldu. Hatibu’l-Enbiya’dır. Musa’nın (a.s) kayınpederidir.

14- Musa (a.s)

İmran’ın oğludur. Şuayb (a.s) kızıyla evlenmiştir. Mısırda doğmuştur. Hızır ile arkadaşlık yapmış, Firavun’un saltanatını yıkmış ve ilahi mucize ile denizi yararak İsrailoğulları’nı onun zulmünden kurtarmıştır. Kelimullah’tır. Büyük peygamberlerden üçüncüsüdür. Dört kitaptan biri olan Tevrat kendisine verilmiştir.

15- Harun (a.s)

Musa’nın (a.s) öz kardeşi ve onun yardımcısı idi. Firavun’a ve kavmine gönderilmiştir. Samiri ile mücadele etmiştir.

16- Davud (a.s)

Talut onun kayınpederidir. Dört kitaptan biri olan Zebur kendisine verilmiştir. Çok hoş bir sesi vardı. Demiri elleriyle mum gibi yumuşatır zırh yapardı. Halid suresi demirden bahseder. İsrailoğulları’nın ilk peygamber hükümdarıdır.

17- Süleyman (a.s)

Davud’un (a.s) oğludur. Hem hükümdar hem peygamber idi. Mescid-i Aksa’yı yaptırmıştır. Her şey onun emrinde idi. Bir mucize olarak kuş dilini bilirdi.

18- İlyas (a.s)

Soyu Musa’nın (a.s) kardeşi Harun’a (a.s) dayanır. İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerdendir.

19- Elyesa (a.s)

Ahtub oğludur. İsrailoğulalrına gönderilen peygamberlerdendir.

20- Zülkifl (a.s)

Eyyüb’ün (a.s) oğludur. Esas adı Beşir’dir. Babasından sonra peygamber olarak gönderildi. Önce hükümdar sonra peygamber oldu. Kendisine Zülkifl (a.s) dendi.

21- Yunus (a.s)

Matta’nın oğludur. İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerdendir. Asurlular zamanında Ninova halkına gönderilmiştir. Adına sure vardır.

22-Zekerriya (a.s)

Süleyman’ın soyundandır. Beytü’l Makdis’de idareci idi. Sonra peygamberlik ihsan edildi. İsrailoğulları ona iftira ettiler ve onu şehid ettiler

23-Yahya (a.s)

Zekerriya’nın (a.s) soyundandır. Hz. Musa’nın (a.s) şeriatı ile amel ederdi. İncil İsa’ya (a.s) gelince onunla amel etmesi emredildi. Yahudiler tarafından şehid edildi.

24- İsa (a.s)

Hz. Meryem validemizin oğludur İsrailoğulları’na gönderilen son peygamberdir. Hakkında Meryem suresi vardır. Mucize olarak babasız doğdu. Ruhullah’tır. Beşikte iken konuştu. Dört kitaptan biri olan İncil kendisine verilmiştir. Yahudiler onu öldürmek istemişlerse de Allah o’nu semaya kaldırmıştır.

25- Hz. Muhammed Mustafa ( S.A.V ) – Son Peygamber

Abdulmuttalib oğlu Abdullah’ın oğludur. Soyu Hz. İbrahim Halilullah oğlu İsmail’e (a.s) ulaşır. Peygamberlerin sonuncusu ( Hatemu’l Enbiya ), Seyyidi’l Mürselim, İmam’ül-Muttekin, Rahmete’n-lil-‘alemin, Habibullah, Maham-ı Mahmud’un sabhibi, insanların ve cinlerin peygamberi, bütün enbiyanın şahidi, evliyalar serveri, Kur’an’ın tebliğcisi ve tüm cihanın peygamberidir.

 

·                          Salavatullahi teala aleyhi ve aleyhim ecma’in.

sonpeygamber.net