CANA KIYMAK BÜYÜK GÜNAHTIR

   İnsan en değerli varlıktır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusu olan Kur’an-ı Kerîm’de “Andolsun, biz insanı şerefli kıldık”(İsrâ, 17/70) ayeti ile bu gerçeğe vurgu yapılmıştır. Öte yandan kâinattaki hemen her şey, insan için yaratılmış ve onun emrine verilmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de : “Allâh’ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize vermiş olduğunu; gizli veya aşikar üzerinizde olan nimetlerini tamamladığını görmediniz mi?”(Lokmân, 31/20 ) buyurularak bu husus açıkça ifade edilmiştir. İnsanın kâinâttaki yeri ve değerini ortaya koyan bu ve benzeri ilâhî mesajlar, aynı zamanda onun hayat hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini de ifade eder. Nitekim haksız yere bir insanı öldürmenin günahı, bütün insanları öldürmenin günahına; bir insanın yaşamasına vesile olmanın sevabı, bütün insanların yaşamasına vesile olmanın sevabına denk olduğu bildirilmiştir. İnsan hayatının saygınlığı hiç bundan daha güzel ifade edilebilir mi?

İslâm Dininin temel amaçlarından biri, canı korumaktır. Bu hususta birçok emir ve yasaklar vardır. Müslüman olmak, bir anlamda insan hayatını güvence altına almak demektir. Bunu bilen ve buna inanan kişilerin, insan hayatına saygı göstermemeleri mümkün müdür?. Böyle insanlardan oluşan toplumlar, huzur ve güven içerisinde olmazlar mı? Hayatın haz ve lezzeti vicdanlarda hissedilmez mi?.

Kur’ân-ı Kerîm hayattan “can” diye söz etmiş, canlar arasında saygınlık bakımından ayırım yapmamıştır. Dinimiz genel anlamda eza, cefa, işkence ve zulmü de canı korumak için yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerîm’de, "Allah zalimleri sevmez."(Şûrâ, 42/40) "Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür" (Âli Imrân, 3/151) buyurularak zalimlerin Yüce Allâh’ın sevgisine mahzar olamayacakları, sonlarının kötü olacağı haber verilmiştir.

Cana kıymak, büyük günahlardan biridir. Cana kıyan kimse kul hakkını ihlal etmiş olur. O kul hakkını helal etmediği sürece Allah o kimseyi bağışlamaz. Mümin asla cana kıyamaz. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm’de "Müminler, Allah ile birlikte başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar"(Furkan, 25/68)  buyurulmuştur. Peygamberimiz (a.s.) "Helak edici yedi büyük günahtan sakının" buyurmuş, "nedir onlar ey Allah'ın Elçisi!" diye soranlara, bu yedi günahı saymış, "Allah'a ortak koşmak ve büyü yapmaktan sonra" üçüncü sırada "haksız yere cana kıymayı" zikretmiş (Buhârî, Vesâyâ, 23)  ve "Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, insan öldürmek ve anne-babaya itaatsizlik ve saygısızlık etmektir" buyurmuştur. (Ahmed, II, 201 )

İnanan insanların oluşturduğu toplumlarda insanların can ve mal güvenliği vardır. Onların inançları bunu gerektirir. Her Müslüman inancının gereğini yapmakla yükümlüdür. Yüce Allâh’a karşı herkes yaptıklarının hesabını verecektir, vermek zorundadır. Bilinmelidir ki her iyiliğin bir ödülü olduğu gibi, her kötülüğün de bir cezası vardır.